T/JSJTQX 26-2022 冲击弹性波法预应力孔道压浆密实度检测技术规程

附件大小:1.5MB
附件格式:1个直链文件,格式为pdf
所属分类:标准规范
分享会员:
分享时间:
最后更新:
资源简介/截图:

ICS 93.040
CCS P 66
团体标准
T/JSJT0X26-2022
冲击弹性波法预应力孔道压浆密实度检测技术规程
Technical specification for testing compactness of prestressed duct grouting by impact elastic wave method
2022-04-15发布2022-05-01实施
江苏省交通企业协会发布

T/ JSJTQX 26-2022,冲击弹性波法,孔道压浆密实度检测技术,预应力,T/JSJTQX 26-2022 冲击弹性波法预应力孔道压浆密实度检测技术规程

前 言
本文件按照 GB/T 1.1-2020 给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由江苏省交通企业协会提出并归口。
本文件起草单位:江苏省交通工程集团有限公司、常州交通建设管理有限公司、江苏兆信工程项目管理有限公司、四川升拓检测技术有限公司、江苏省交通技师学院、南京工业大学、苏交科集团检测认证有限公司、华设设计集团股份有限公司、南京交通建设管理集团有限公司、江苏森淼工程质量检测有限公司。
本文件主要起草人:陈光林、薛华、薛翔、俞科峰、孙明祥、李瑞民、陈中杰、汤勤、雷松、封明祥、王柳、赵飞、陈先锋、程学文、顾曦辰、欧定福、张远军、宋建强、朱振杰、黄伯太、吴波涛、李晓辉、唐光臣、侯曙光、邢世玲、顾冕、姜云、王磊、李岩、张占宇、张玮、雍骅、陈彦之、刘新新、朱中文、王晖、曹妍、王芮文。
本文件由江苏省交通技师学院教授级高级讲师曹妍、研究员级高级工程师王芮文担任主审。

内容摘抄:

冲击弹性波法预应力孔道压浆密实度检测技术规程
1 范围
本文件规定了冲击弹性波法测试预应力孔道压浆密实度检测的基本要求、检测仪器、检测准备、定性检测、定量检测、检测报告。
本文件适用于后张法预应力预制和现浇构件孔道压浆密实度无损检测。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
JB/T 6822 压电式加速度传感器
JGJ/T 411 冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程
JJG 338 电荷放大器
T/JSJTQX 22—2021 后张法预制构件孔道压浆施工技术规程
3 术语和定义
JGJ/T 411界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
冲击弹性波法 impact elastic wave
根据介质对冲击弹性波传播、反射等特性,在时域或者频域上对信号特征分析,进而检测结构材质、尺寸、内部缺陷等的方法。
3.2
定性检测 qualitative detecting
利用梁体两端锚具外露预应力筋进行冲击弹性波信号激发和接收,通过分析传感器采集的信号在检测对象中传播时能量、频率、波速等特征变化,定性判定桥梁预应力孔道压浆密实度的检测方法。
3.3
定量检测 positioning detecting
通过检测冲击弹性波在预应力孔道处有无反射信号或信号在检测对侧界面反射时间长短,即可判定压浆缺陷范围大小及位置。当孔道压浆存在缺陷时,反射时刻提前或因传播距离增加,时间延长。
4 符号
下列符号适用于本文件。 Ar ——接收端信号振幅;
As ——激振端信号振幅;
De ——定量检测时,修正压浆密实度指数;
Dk ——单条孔道各检测区段中,压浆质量较好的连续区段压浆密实度指数;

(略)

内容索引:

目 次
前 言................................................................................................................................................................. III
1 范围..................................................................................................................................................................... 1
2 规范性引用文件................................................................................................................................................. 1
3 术语和定义......................................................................................................................................................... 1
4 符号..................................................................................................................................................................... 3
5 基本要求............................................................................................................................................................. 4
5.1 一般规定.................................................................................................................................................. 4
5.2 检测频率.................................................................................................................................................. 4
6 检测仪器............................................................................................................................................................. 5
6.1 一般规定.................................................................................................................................................. 5
6.2 激振锤...................................................................................................................................................... 5
6.3 拾振器...................................................................................................................................................... 5
6.4 信号采集及软件系统..............................................................................................................................5
7 检测准备............................................................................................................................................................. 6
7.1 一般规定.................................................................................................................................................. 6
7.2 方案和资料准备...................................................................................................................................... 6
7.3 仪器准备.................................................................................................................................................. 6
7.4 现场准备.................................................................................................................................................. 7
8 定性检测............................................................................................................................................................. 7
8.1 定性检测、解析方法选择......................................................................................................................7
8.2 仪器安设.................................................................................................................................................. 7
8.3 基准波速测试.......................................................................................................................................... 8
8.4 基准振幅与频率特征测试......................................................................................................................8
8.5 基准卓越周期及持续时间......................................................................................................................9
8.6 数据采集.................................................................................................................................................. 9
8.7 数据分析................................................................................................................................................ 10
8.8 竖向、单端孔道定性检测.................................................................................................................... 11
9 定量检测........................................................................................................................................................... 12
9.1 一般规定................................................................................................................................................ 12
9.2 仪器安设................................................................................................................................................ 12
9.3 孔道位置确定........................................................................................................................................ 13

9.4 混凝土波速标定.................................................................................................................................... 13
9.5 检测和解析方法的选择........................................................................................................................13
9.6 数据采集................................................................................................................................................ 15
9.7 数据分析................................................................................................................................................ 16
10 检测报告......................................................................................................................................................... 18
10.1 数据储存.............................................................................................................................................. 18
10.2 报告组成.............................................................................................................................................. 18
附 录 A (资料性) 压浆密实度检测现场记录表......................................................................................20
附 录 B (资料性) 冲击弹性波法孔道压浆检测方法应用相关说明......................................................22
附 录 C (资料性) 孔道压浆密实度缺陷处理.......................................................................................... 24
参考文献................................................................................................................................................................. 25
条文说明................................................................................................................................................................. 26
1 范围................................................................................................................................................................... 27
3 术语和定义....................................................................................................................................................... 27
5 基本要求........................................................................................................................................................... 29
5.1 一般规定................................................................................................................................................ 29
6 检测仪器........................................................................................................................................................... 29
6.2 激振锤.................................................................................................................................................... 29
7 检测准备........................................................................................................................................................... 30
7.4 现场准备................................................................................................................................................ 30
8 定性检测........................................................................................................................................................... 30
8.1 定性检测、解析方法选择....................................................................................................................30
8.2 仪器安设................................................................................................................................................ 30
8.3 基准波速测试........................................................................................................................................ 30
8.4 基准振幅与频率特征测试....................................................................................................................32
8.6 数据采集................................................................................................................................................ 32
8.7 数据分析................................................................................................................................................ 32
9 定量检测........................................................................................................................................................... 33
9.1 一般规定................................................................................................................................................ 33
9.3 孔道位置确定........................................................................................................................................ 33
9.4 混凝土波速的标定................................................................................................................................ 3

资源链接请先登录(扫码可直接登录、免注册)
十年老网站,真实资源、每天更新、会员免费畅享!
高速直链,非网盘分享!浏览器直接下载、拒绝套路!
本站已在工信部及公安备案,真实可信!
手机扫码一键登录、无需填写资料及验证,支持QQ/微信/微博(建议QQ,支持手机快捷登录)
①升级会员方法:一键登录后->用户中心(右上角)->升级会员菜单
②注册登录、单独下载/升级会员、下载失败处理等任何问题,请加客服微信
不会操作?点此查看“会员注册登录方法”

投稿会员:可爱莹
我的头像

报歉!评论已关闭.

手机扫码、免注册、直接登录

 注意:QQ登录支持手机端浏览器一键登录及扫码登录
微信仅支持手机扫码一键登录

账号密码登录(仅适用于原老用户)